Opći uvjeti poslovanja


Posrednik: agencija za promet nekretninama “Plan A “ iz Zadra, Domovinskog rata 6
Nalogodavac: fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretnina sklapa ugovor o posredovanju;

Ugovor o posredovanju: dokument kojim se reguliraju odnosi između Nalogodavca i Posrednika. Posrednik se obavezuje da će poduzeti sve mjere u cilju pronalaženja i dovođenja u kontakt s nalogodavcem osobe radi sklapanja posredovanog posla. Nalogodavac se s druge strane obavezuje za izvršenu uslugu platiti naknadu za posredovanje;

Opći uvjeti poslovanja regulirani su člankom 18. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN br.107 od 19.10.2007. godine).

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Opći uvjeti poslovanja definiraju uzajamna prava i obveze Posrednika i Nalogodavca koji stupaju u ugovorni odnos posredovanja u prometu nekretninama.

Članak 2.
Opći uvjeti poslovanja se sastavni dio svakog ugovora o posredovanju kojeg sa Nalogodavcem sklapa Posrednik.

Članak 3.
Ukoliko stranke Nalogodavac i Posrednik ugovorne odnose definiraju drugačije nego što je u Općim uvjetima poslovanja tada vrijede odredbe ugovora.

OBVEZE I PRAVA POSREDNIKA

Članak 4.
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:
 • nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredovanog posla;
 • dati mišljenje o tržišnoj vrijednosti nekretnine i upoznati nalogodavca s njom;
 • upoznati nalogodavca na nedostatke nekretnine;
 • obaviti kontrolu isprava potrebnih za pravovaljanost posredovanog posla;
 • obaviti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo predmetne nekretnine i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke u ispravama;
 • Ako je predmet kupoprodaje zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu sa propisima o prostornom uređenju a koji se odnose na predmetno zemljište.
 • upoznati nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine;
 • obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove;
 • omogućiti pregled nekretnina;
 • posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao, sastavljanje ugovora
 • čuvati osobne podatke nalogodavca, te ostale podatke po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu;
 • obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.
 • pred-kupovno, kupovno, post-kupovno savjetovanje

Članak 5.
Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, a naročito ako je:
1.neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine;
2.organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;
3.nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

Članak 6.
Posrednik može iznimno u ime i za račun nalogodavca zastupati i zaključiti posredovani ugovor, samo ako je nalogodavac za to izdao posebnu punomoć.

Članak 7.
Posrednik može prenijeti obavezu temeljem posredovanja i na druge Posrednike koje nazivamo Pod-posrednici ako to kupac želi ili mu tako odgovara npr. radi mjesta stanovanja. U tom slučaju Nalogodavac i dalje ostaje u ugovornom odnosu sa Posrednikom te će od Posrednika dobiti verficirani dokument koji navodi Pod-posrednika na koje se izvršenje ugovornih obaveza prenosi. U tom slučaju naknada koja se plaća Posredniku ne može biti veća nego u slučaju kada Pod-posrednika nema.

OBVEZE I PRAVA NALOGODAVCA

Članak 8.
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito sljedeće:
 • obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani;
 • dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoji na nekretnini;
 • osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledavanje nekretnine;
 • obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu;
 • nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno;
 • ako je to izričito ugovoreno naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja;
 • obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini
   
Članak 9.
Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojim je ugovoreno drukčije, ništetna je. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

Članak 10.
Nalogodavac je obavezan posrednika odmah obavIjestiti, ako je sklopio prodajni ugovor i dostaviti ime i prezime ili naziv pravne osobe kupca.

OSIGURANJE OD ŠTETE

Članak 11.
Posrednik je osiguran kod ovlaštenog osiguravajučeg društva, u svrhu osiguranja za odgovornosti za štetu koju bi posrednik mogao prouzročiti obavljanjem posredovanja s osiguranom svotom od 200.000,00 kuna po jednome štetnom događaju, odnosno 600.000,00 kuna za sve osigurane događaje u tijeku jedne godine.
Osiguranje je sklopljeno za posredovanje nekretnina na području Republike Hrvatske.

POSREDNIČKA NAKNADA

Članak 12.
Posredniku za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina pripada posrednička naknada.
Posrednik je za svoj rad obavezan naplatiti naknadu određenu ugovorom o posredovanju.
Visina naknade Posredniku određena je tarifom HGK, čiji cjenik je sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja.

CJENIK

Članak 13.
Cjenik posredničke provizije za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina.

KUPOPRODAJA
Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene

Najviša ukupna provizija     6 %
Najniža ukupna provizija     3 %

PRODAJA
Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja)     2 – 4 %, ali ne manje od 6000,00 kn.

KUPNJA
Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca)     2 – 3 %, ali ne manje od 6000,00 kn.

Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine.

ZAMJENA
Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom     2 - 3 %.

ZAKUP I NAJAM
IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP – provizija od najmodavca i zakupodavca
Postotak od mjesečne najamnine
75 %     Minimalno
100 %     Za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci
150 %     Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

UNAJMLJIVANJE I ZAKUP – provizija od najmoprimca i zakupnika
Postotak od mjesečne najamnine
75 %     Minimalno za najam
100 %     Minimalno za zakup
100 %     Za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci
150 %     Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

PRAVO NA NAKNADU POSREDNIKU

Članak 14.
Posrednik ostvaruje pravo na naknadu za posredovanje u slijedećim slučajevima:
 • Nakon što je sklopljen verificirani sporazum u formi predugovora ili ugovora između prodavatelja i kupca a posrednik je pri tome posredovao te svojom aktivnošću omogućio da se sporazum postigne
 • U slučaju da je nalogodavac-kupac nekretnine ili njegov bračni, izvanbračni drug, djeca, pravni slijednik ili treća osoba sklopila ugovor za nekretninu mimo posrednika a za koju je posrednik doveo u vezu nalogodavca-kupca i prodavatelja ostvaruje pravo na naknadu bez obzira na prethodno navedenu okolnost.
 • Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju nakon prestanka tog ugovora nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom nije drukčije ugovoreno.

PRESTANAK UGOVORA

Članak 15.
Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklapa se u pisanome obliku i na određeno vrijeme.
Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju, smatra se da je ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.
Posrednički ugovor mogu ugovorne strane bilo kada raskinuti ako to nije suprotno sa dobrom vjerom i poštenjem. Ugovor se prekida pismenim zahtjevom.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.
Za sve ostale odnose koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.
U slučaju spora proizašlog između ugovornih strana, a koji se ne bi mogao sporazumno riješiti, nadležan je Općinski sud u Zadru, osim ako se drugačije ne dogovori.